તા .૧૩ / ૦૮ / ૨૦૨૨ ના રોજ કિં.રુ .૨૮૯૦૦૦૦ / -ની મત્તાના ( ૨૮૯.૦૦ ) ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ ( એમ.ડી. ) ના જથ્થા સાથે ચાર આરોપીને પકડી પાડેલ . જે ગુનામાં સંડોવાયેલ કુલ -૫ પેડલરોને ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ .

તા .૧૩ / ૦૮ / ૨૦૨૨ ના રોજ કિં.રુ .૨૮૯૦૦૦૦ / -ની મત્તાના ( ૨૮૯.૦૦ ) ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ ( એમ.ડી. ) ના જથ્થા સાથે ચાર આરોપીને પકડી પાડેલ . જે ગુનામાં સંડોવાયેલ કુલ -૫ પેડલરોને ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ . અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિક પોલીસ કમિશનરશ્રી તથા નાયબ પોલીસ કમિશનરશ્રી દ્વારા […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!