મહેસાણા જીલ્લાના એ ડીવીજન પોલીસ સ્ટેશનના ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં છેલ્લા એક વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપીને દાહોદથી ઝડપી પાડતી ગાંધીનગર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ – II

મહેસાણા જીલ્લાના એ ડીવીજન પોલીસ સ્ટેશનના ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં છેલ્લા એક વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપીને દાહોદથી ઝડપી પાડતી ગાંધીનગર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ – II      તા -૦૫ / ૦૯૮૨૦૨૨ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી , અભય ચુડાસમા સાહેબ , ગાંધીનગર વિભાગ , ગાંધીનગર તથા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી , તરૂણ દુગ્ગલ સાહેબ , ગાંધીનગર જીલ્લા નાઓએ જીલ્લાના તેમજ રાજ્ય / […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!